ULTRAZVUKOVÁ VYŠETŘENÍ

 

  • Ultrazvuk v 6-10. týdnu gravidity
  • Specializované ultrazvukové vyšetření  v I. trimestru
  • Kombinovaný screening I. trimestru (NT+)
  • Integrovaný screening I. a II. trimestru
  • Superkonziliární ultrazvukové vyšetření ve II. trimestru
  • Ultrazvukové vyšetření srdce plodu
  • Specializované ultrazvukové vyšetření ve III. trimestru
  • Dopplerovské vyšetření (průtoky v cévách plodu a dělohy)
  • 3D/4D ultrazvuk

Podrobněji viz. níže

Ultrazvuk v 6.-10. týdnu gravidity

Vyšetření     prováděné   na   počátku   gravidity  slouží                          k   ověření   přítomnosti    těhotenství,     jeho        lokalizace                            v   děloze,    dále   pak k  posouzení jeho vitality a četnosti.                      Těhotenský váček  bývá  ultrazvukově detekovatelný ve 4-5.                        týdnu   gravidity   (tj. cca za 2-3  týdny po oplození),   srdeční                          činnost   můžeme   většinou   pozorovat    kolem   6.    týdne                          těhotenství.

Specializované    ultrazvukové     vyšetření v I. trimestru

Jde o podrobné vyšetření, které provádíme mezi 12-14. týdnem gravidity. Kromě ověření četnosti gravidity a vitality plodu slouží především k detekci závažných morfologických vad. Zobrazujeme mozek, obličej, jeho profil, dále srdce, břišní orgány a končetiny plodu.

Taktéž vyšetřujeme ukazatele možných chromozomálních aberací (odchylek v genetické informaci plodu) - šíjové projasnění, přítomnost nosní kosti, průtok krve v ductus venosus a trikuspidální chlopní. Při vhodné poloze plodu lze v tomto období zjistit i pohlaví plodu.

Kombinovaný   screening   I.  trimestru (NT+)

NT+ je vyšetření prováděné mezi 12-14. týdnem gravidity, které nám umožňuje neinvazivně (bez zásahu do dělohy) stanovit riziko postižení plodu nejčastějšími chromozomálními aberacemi (odchylkami v genetické výbavě plodu). Těmi jsou v naší populaci Downův, Edwardsův a Patauův syndrom.

Test je založen na detekci hladiny proteinu PAPP-A a volné beta podjednotky těhotenského hormonu (free beta-hCG) z krve matky, dále pak na měření ultrazvukových známek chromozomálních aberací - šíjového projasnění (NT), přítomnosti nosní kosti (NB), průtoku krve v ductus venosus a trikuspidální chlopní. Zjištěné hodnoty jsou vztaženy k věku těhotné, týdnu gravidity a dalším parametrům (hmotnost, výška, způsob početí).

Výsledky vyšetření dělíme do tří skupin. 1. pozitivní - riziko vyšší než 1:100 (například 1:50), 2. hraniční - riziko mezi 1:100 - 1:1000, 3. negativní, tj. zcela v pořádku - riziko menší než 1:1000. Další postup stanovujeme vždy individuálně podle celkového výsledku testu a také podle eventuálních odchylek jednotlivých vyšetřovaných parametrů.

Test se vyznačuje vysokou přesností - 90-95 % a nízkou falešnou pozitivitou.

Pozitivní výsledek testu neznamená stanovení diagnózy Downova syndromu, ale pouze zvýšenou míru individuálního rizika. V případě odchylek v NT+ testu zajišťujeme genetickou konzultaci s následným doporučením dalšího postupu.

Kombinovaný screening I. trimestru je z větší části proplácený zdravotními pojišťovnami.

Integrovaný   screening   I. a  II.   trimestru

Jedná se o propojení screeningových testů I. trimestru (NT+) a II. trimestru (triple testu). Na základě provedeného NT+ testu v prvním trimestru můžeme v některých případech doporučit ověření nebo zpřesnění jeho výsledku (například v situaci, kdy je NT+ hraniční).

Doplňujeme tedy odběr krve v 16-18. týdnu gravidity ke stanovení tří hormonálních hladin z krve těhotné - alfa-fetoproteinu (AFP), estriolu (E3) a těhotenského hormonu (hCG). Zjištěné hodnoty se pak zakomponují do již provedeného NT+ testu a tím nám jeho výsledek ještě upřesní. Konečný výsledek nám pak opět udává míru rizika zejména Downova syndromu. Kromě toho získáme i informaci o riziku rozštěpových vad plodu.

Přesnost tohoto testu je vysoká, a to 95 %.

Superkonziliární   ultrazvukové   vyšetření  ve II. trimestru

Toto vyšetření se provádí mezi 20-22. týdnem těhotenství, svojí podrobností přesahuje rámec běžného screeningového ultrazvuku. Zahrnuje detailní zhodnocení morfologie celého plodu k vyloučení vrozených vývojových vad, vrozených vad srdce a ultrazvukových známek chromozomálních aberací (změn v genetické výbavě plodu). Vyšetřujeme obraz mozku, obličej a profil plodu, celistvost břišní stěny, stavbu pupečníku, páteř, srdce, bránici, břišní orgány (žaludek, játra, žlučník, ledviny, močový měchýř) a samozřejmě horní i dolní končetiny.

Sledujeme také růst plodu, množství plodové vody, uložení placenty a případné placentární patologie. V indikovaných případech doplňujeme měření délky děložního hrdla či vyšetření průtoku krve tepnami zásobujícími dělohu.

Ultrazvukové     vyšetření      srdce     plodu  ve  II. trimestru

Jedná se o podrobné vyšetření srdce a velkých cév plodu.                Provádíme   ho   mezi 20-22.   týdnem   gravidity.    Hodnotíme                          srdeční  morfologii,   funkční   parametry  a srdeční frekvenci.                    Vyšetření     můžeme      provádět    samostatně  u   rizikových                        pacientek  (srdeční  vada v  rodině apod.) nebo jako součást                    superkonziliárního ultrazvuku. 


Specializované     ultrazvukové     vyšetření ve III. trimestru

Ultrazvukové  vyšetření  ve III.  trimestru  (mezi  30-32. týdnem                  gravidity)  slouží  k  diagnostice  některých  později vzniklých                vývojových  vad   (srdce,   mozek...).    Dále   kontrolujeme    růst                        plodu,    průtoky     v   cévách    plodu   a   dělohy,  polohu plodu                        množství  plodové vody a uložení placenty.

Dopplerovské vyšetření  (průtoky  v cévách plodu a dělohy)

Vyšetření toků krve ve vybraných cévách plodu nebo dělohy můžeme provádět v průběhu celého těhotenství.

V prvním trimestru gravidity využíváme dopplerovská vyšetření v rámci kombinovaného screeningu, NT+ (viz. výše), ve druhém trimestru pak při superkonziliárním ultrazvukovém vyšetření zaměřeném na vývojové vady plodu a specializovaném vyšetření srdce plodu (viz. výše).

Ve vyšších týdnech těhotenství nám tato vyšetření pomáhají především v hodnocení správné funkce placenty (tj. zásobení živinami), v některých případech pak také při zjišťování možného rizika anemie (chudokrevnosti) plodu. Za velmi důležité považujeme hodnocení průtoků krve v případě vícečetných těhotenství (zejména jednovaječných dvojčat).

O které cévy se jedná nejčastěji:

Ductus venosus - jde o cévní spojku mezi pupečníkovou žílou a srdcem plodu

Arteria umbilicalis - tepna/y pupečníku

Arteria cerebri media - jedna z tepen mozkového cévního řečiště

Arteria uterina - tepna/y zásobující dělohu krví

3D/4D ultrazvuk

Toto   vyšetření   slouží    k     prostorovému      (trojrozměrnému)                      zobrazení    plodu,    přičemž 3D  zobrazení představuje statický                      obrázek   a   4D   je  trojrozměrné    zobrazení   v  reálném čase,                      tedy    zachycuje i    pohyby    plodu.   V   určitých případech lze                      3D/4D ultrazvuk  využít diagnosticky  (při vyšetření rozštěpových                    vad,  končetin  plodu   apod.).   Zobrazení    plodu   může      být                      limitováno určitými     aspekty      jako    je  např. menší množství                      plodové  vody,   nepříznivá     poloha     plodu,   horší akustická                    prozvučnost  pacientky.    3D/4D     ultrazvuk     lze    provést  ve                      kterékoli fázi těhotenství.